Pagdating sa english

Rated 3.88/5 based on 852 customer reviews

منابع رایگان و ساده ما شما را با فرآیند پیوند، برنامه کارهای پیش رو، سازگار شدن با زندگی پس از پیوند و دیگر موضوعات آشنا می کند.برای دسترسی به مطالب گوناگون به زبان فارسی از پیوند زیر استفاده کنید.BMT راهنمای شما در زمینه منابع و پشتیبانی‌Your Guide to BMT Support and Resources (BMT) فرآیند پیوند آلوژنیک خون و مغز استخوان Allogeneic Transplant Process (BMT) فرآیند پیوند خون و مغز استخوان اتولوگ Autologous Transplant Process Lè li konsène san oswa mwèl zo, li nòmal pou gen kesyon epitou pou bezwen sipò.Gid pou resous ak sipò BMTYour Guide to BMT Support and Resources Pwosesis Alogrèf San ak Mwèl Zo Allogeneic Transplant Process Pwosesis Grèf Otològ San ak Mwèl Zo Autologous Transplant Process Eleman debaz grèf san ak mwèl zo The Basics of Blood and Marrow Transplant Lè ou se yon moun k ap pran swen yon grèf Being a Transplant Caregiver Nosyon fondamantal sou finans ak asirans pou grèf san ak mwèl zo Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant Sibvansyon Asistans Finansye Financial Assistance Grants Glosè tèm yo Glossary of Terms Grèf Aplo-idantik San oswa Mwèl zo Haploidentical Transplant Pasyan ak Donè ki Matche pou Grèf San oswa Mwèl Zo Matching Patients and Donors रक्‍त और मज्‍जा का मामला हो, तो सवाल होना और सहायता की जरूरत होना साधारण बात है।समझने में आसान, हमारे मुफ्त स्रोत-संसाधन आपको प्रतिरोपण (ट्रांसप्‍लांट) के बारेे में जानने, आगे की योजना बनाने में, प्रतिरोपण के बाद जीवन के साथ तालमेल बिठाने, और अन्‍य चीजों में मदद कर सकते हैं।नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके हिंदी में उपलब्‍ध विभिन्‍न सामग्रियों का लाभ उठाएं।BMT के संसाधनों और समर्थन के लिए आपकी मार्गदर्शिका Your Guide to BMT Support and Resources एलोजेनिक रक्त और मज्जा प्रनिरोपण (BMT) प्रक्रिया Allogeneic Transplant Process ऑट्ोिोगस रक्त एवं मज्जा प्रनतरोपण (BMT) प्रवक्रया Autologous Transplant Processरक्त और मज्जा प्रतिरोपण की बुनियादी बातेंThe Basics of Blood and Marrow Transplantप्रतिरोपण देखभाल प्रदाता होनाBeing a Transplant Caregiverवित्त और बीमा मूल बातें रक्त और मज्जा प्रत्यारोपण के लिएFinance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant वित्तीय सहायता अनुदान Financial Assistance Grantsपारिभाषिक शब्दों की शब्दावलीGlossary of Terms हैप्लोआइडेंटिकल रक्त एवं मज्जा प्रतिरोपण (BMT) Haploidentical Transplant रक्त एवं मज्जा प्रतिरोपण (Blood and Marrow Transplant (BMT)) के तिए रोगियो ों और डोनरो ों का गिलान करना Matching Patients and Donors 골수 또는 제대혈 이식을 고려하는 경우, 의문점이 생기거나 지원을 필요로 하기 마련입니다. BMT 자원과 지원에 대한 가이드Your Guide to BMT Support and Resources동종 혈액 및 골수 이식(BMT) 절차 Allogeneic Transplant Process 자가 혈액 및 골수 이식(BMT) 절차 Autologous Transplant Process 골수 이식 및 제대혈 이식의 기초 Basics of Blood and Marrow Transplant BMT 주 간병인이 되기 위한 준비 Being a Transplant Caregiver혈액과 골수 이식의 재정 및 보험에 관한 기본 정보Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant재정 지원 보조금Financial Assistance Grants용어 설명 Glossary of Terms일배수동종 혈액 또는 골수 이식(BMT) Haploidentical Transplant혈액 또는 골수 이식(BMT)을 위해 환자와 기증자 일치시키기 Matching Patients and Donors이식 준비Preparing for Transplant Es normal tener preguntas y necesitar apoyo con respecto altrasplante de médula ósea o sangre de cordón. Nuestros recursos gratuitos son fáciles de entender y pueden ayudarle a aprender sobre el trasplante, planear para lo que vendrá, adaptarse a la vida después del trasplante, y más.이해하기 쉽게 만들어진 저희의 자원들은 이식에 관해 배우고, 앞으로의 계획을 수립하며, 이식 후 생활에 적응하는 데 도움이 될 수 있습니다. Utiliza el siguiente enlace para acceder a los diversos materiales en español.Matutulungan kayo ng aming madaling maunawaan at libreng mga sanggunian na matutunan ang tungkol sa transplant, pagpaplano kung ano ang dapat asahan, pagbalik sa dating pamumuhay pagkatapos ng transplant, at higit pa.Gamitin ang link sa ibaba upang ma-access ang iba't-ibang materyales sa Tagalog.

pagdating sa english-89

pagdating sa english-2

pagdating sa english-9

Itilize lyen ki anba la a pou gen aksè nan anpil materyèl nan lang Kreyòl.Bernal considered himself a feminist director and admitted that it was part of his interest to tackle issues affecting women.A significant part of his work is stories about and for women.Gabay Mo sa Mga Mapagkukunan at Suporta sa BMTYour Guide to BMT Support and Resources Proseso ng Allogeneic na Transplant ng Dugo at Marrow (BMT) Allogeneic Transplant Process Proseso ng Autologous Blood and Marrow Transplant (BMT) Autologous Transplant Process Ang Mga Pangunahing Kaalaman Tungkol sa Pag-transplant ng Dugo at Marrow The Basics of Blood and Marrow Transplant Pagiging Tagapag-alaga sa Transplant Being a Transplant Caregiver Mga Pangunahing Kaalaman sa Pananalapi at Insurance Para sa Blood Transplant at Marrow Transplant Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant Mga Grant na Tulong Pinansiyal Financial Assistance Grants Glossary ng Mga Termino Glossary of Terms Haploidentical Blood o Marrow Transplant (BMT) Haploidentical Transplant Pagtutugma ng mga Pasyente at Donor para sa Transplant ng Dugo o Marrow (BMT) Matching Patients and Donors Paghahanda Para sa Transplant Preparing for Transplant Tài nguyên tham khảo cho bệnh nhân bằng tiếng Việt Khi nói đến việc cấy ghép tủy hay máu dây rốn, thì quý vị thường có thắc mắc và cần được trợ giúp.Các tài nguyên tham khảo dễ hiểu của chúng tôi có thể giúp quý vị học hỏi thêm về cấy ghép, hoạch định những gì sắp đến, thích nghi với cuộc sống sau khi cấy ghép, và nhiều điều khác nữa.

Leave a Reply