Alliance dating diaporama bingo 23 dating

Rated 3.91/5 based on 587 customer reviews

noog tug Tswv lug hab ua Nwg dlejnum kuas kawg sab kawg ntsws.” Kuv zoo sab heev, kws tau ntsib cov thawjcoj ntawm cov pawg namtsev, cov tuaj sawvcev lossis tuaj tshwjxeeb nrug rua cov nam xwbfwb thaus rooj saablaaj.

Fwm txug ib tsoom vivncaug txhua tug ntawm txhua pawg namtsev: Kuv ruaj sab hastas txhua tug nojqaab nyobzoo, hab suavdlawg rov moog tsev lawm los tseem kub sab lug ua Vaajtswv dlejnum khov kho lawvle 1 Xamuyees a, “...

Finding a date with Mingle2 has never been simpler.

Our singles community is massive, and you're only a couple of clicks away from finding a date.

Ua tsaug rua txhua tug kws tuaj koom rooj saablaaj.

Txawm yog cov tuaj tsi tau los ua tsaug rua mej txuj kev thov Vaajtswv, lub rooj saablaaj txhaj le tav moog rua qhov zoo. For your reference, here are digital copies of the reports this year: 2019 Komtswj Rooj Saablaaj 2018 Contributions from Local AW 2018 Annual Report 2020 Adopted Budget We enjoyed the presence of all our sisters at this past 2019 Annual Conference. This conference is hosted by Alliance Women Ministries of the Hmong District. EVENT DATES April 26-27 in Auburn, GA (PDF) August 16-17 in Kansas City, KS (PDF) SCHEDULE FRIDAY / PM - PM SATURDAY / AM - PM KEYNOTE SPEAKER N. Tswv Txos Thoj WORKSHOPS "I am Worthy" "I am Free" "My New Normal" "My New Challenge" This seminar is hosted by Alliance Women Ministries of the Hmong District. EVENT DATES March 15-16 in Seattle, WA (PDF) April 5-6 in Providence, RI (PDF) May 24-25 in Owasso, OK (PDF) September 27-28 in Denver, CO (PDF) October 11-12 in St.

Leave a Reply